นายธีรพงศ์ สายคำ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 02/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091727XXXX
 • Facebook :
 • Email : kruboy2535@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านหนองตม
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1171
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0415867149
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่