สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 3 5 1
ป.2 5 5 10 1
ป.3 2 3 5 1
ป.4 1 1 2 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 8 5 13 1
อ.2 2 1 3 1
อ.3 2 4 6 1
รวม 26 26 52 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 2 3 5 นางสาวรวิกานต์ ม่วงคำ
ป.2/1 5 5 10 นางสาวธนภรณ์ ม่วงคำ
ป.3/1 2 3 5 นางวิจิตรา มิดคำ
ป.4/1 1 1 2 นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา
ป.5/1 4 4 8 นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา
ป.6/1 8 5 13 นายธีรพงศ์ สายคำ
อ.2/1 2 1 3 นางรจนา แจ่มศรี
อ.3/1 2 4 6 นางรจนา แจ่มศรี
รวม 26 26 52