สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 2 3 5 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 2 3 5 1
ป.5 1 1 2 1
ป.6 4 4 8 1
อ.3 2 1 3 1
รวม 16 17 33 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 2 3 5 นางสาวรวิกานต์ ม่วงคำ
ป.3/1 5 5 10 นางสาวธนภรณ์ ม่วงคำ
ป.4/1 2 3 5 นางวิจิตรา มิดคำ
ป.5/1 1 1 2 นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา
ป.6/1 4 4 8 นางสาวกมลณัฐ จันทนจินดา
อ.3/1 2 1 3 นางรจนา แจ่มศรี
รวม 16 17 33