นางรจนา แจ่มศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวิจิตรา มิดคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธีรพงศ์ สายคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวธนภรณ์ ม่วงคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรวิกานต์ ม่วงคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอนาวิน บุญชู

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ